iphone15 关机,iphone15可以关机充电吗

iphone15 关机,iphone15可以关机充电吗

苹果15Pro手机在关机状态下充电时,不显示充电标志,这可能是因为系统设置的问题。可以尝试以下步骤来解决这个问题:打开手机,进入设置。点击电池选项,进入电池设置...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 尾页